Prywatne Przedszkole w Baninie

Pedagogika Montessori

Za cel stawia danie dziecku szansy wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspieranie jego kreatywności i spontaniczności.

Cele główne realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Założenia pracy z dziećmi przy zastosowaniu wzorców Montessori:

 • dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami
 • dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 • dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
 • dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
 • dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i w swoim działaniu.
 • obserwacja jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka.
 • dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.
Copyright 2009 by Prywatne Przedszkole w Baninie
Porady dla webmasterów - ITPorady.pl