Inspiracje

Tworząc założenia do pracy z dziećmi postanowiliśmy nie opierać się wyłącznie na jednej metodzie dydaktycznej, ale zaczerpnąć, w oparciu o doświadczenia własne oraz grupy ankietowanych rodziców, inspiracje z kilku, a są to:

1. Pedagogika Montessori

Podstawowym celem jest wszechstronny rozwój Dziecka, zarówno fizyczny, duchowy, kulturowy jak i społeczny. Metoda ta wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.Pedagogika Montessori kładzie szczególny nacisk na rozwijanie indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w: rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,  osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie, uniezależnieniu od nagrody, formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.

2. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Głównym założeniem tej metody jest wykorzystanie ćwiczeń ruchowych jako elementu wspierającego rozwój psychoruchowy Dziecka. Jest to metoda terapeutyczna, której założenia zaadaptowaliśmy do codziennej pracy z Dziećmi.

Efektem ćwiczeń tą metodą jest poznanie własnego ciała, rozwój motoryki, uświadomienie własnej siły i możliwości ruchowych. Dzięki świadomości siebie, Dzieci mogą czuć się bezpieczniej i swobodniej w otaczającej ich w codziennym życiu przestrzenie, a przez to stać się bardziej aktywne i twórcze.

3. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na tzw. procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

Metoda dobrego startu oprócz rozwijania percepcji, motoryki i integracji percepcyjno-motorycznej kształci też zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci mające trudności w przystosowaniu się lub zaburzone emocjonalnie.
 
Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne ul. Złota 47 80-297 Banino tel.: 58 681 08 55